Budownictwo Dom i ogród

Czy na pomost pływający potrzebne jest pozwolenie?

Budowa pomostów pływających pod względami prawnymi nieco różni się od budowy tradycyjnych pomostów stawianych na palach. Inwestor pragnący wykonać pomost stale związany z gruntem, musi wcześniej uzyskać pozwolenie na jego budowę oraz pozwolenie wodnoprawne.
W przypadku chęci realizacji takiego pomostu należy dokonać zgłoszenia do starosty. Od tej zasady istnieje jednak wyjątek. Jeśli długość pomostu postawionego na palach nie będzie przekraczać 25 metrów, a jego wysokość od dna do korony pomostu, nie będzie wyższa niż 2,5 metra, uzyskanie zezwolenia budowlanego nie jest konieczne. W takim przypadku, wystarczy jedynie zgłosić jego realizację. Pomost w rozumieniu przepisów ustawy prawo wodne jest urządzeniem wodnym, służącym do korzystania z zasobów wodnych, a  do jego wykonania konieczne jest pozwolenie wodnoprawne. Takie pozwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej, przez starostę. Przepisy Prawa wodnego pozwalają także na legalizację pomostów wykonanych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. Właściciel takiego pomostu może wystąpić z wnioskiem do starosty o jego legalizację, dołączając dokumenty takie jak w przypadku budowy pomostu. Nieco inaczej sytuacja wygląda przy realizacji pomostów pływających. W świetle prawa nie można ich traktować jako budowle, więc nie obejmuje ich prawo budowlane. Jednak jak każdą konstrukcję wykorzystującą zasoby zbiorników wodnych i rzek, pomosty pływające obejmują przepisy prawa wodnego. Tu jednak też nie ma jasności w jaki sposób traktować pomost pływający, gdyż jego status nie jest ściśle określony prawnie.

Jak zarejestrować pomost pływający?

Z jednej strony pomost pływający możemy traktować jako urządzenie wodne, na budowę którego tak samo jak w przypadku pomostu stale związanego z gruntem, musimy uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Z drugiej strony biorąc pod uwagę rozporządzenie Ministra Struktury z 28.04.2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych, może być traktowany jako obiekt pływający. Warunkiem takiego traktowania pomostu jako obiekt pływający jest posiadanie przez jego inwestora świadectwa zdolności żeglugowej. W świetle przepisów pomost zarejestrowany jako obiekt pływający bez napędu silnikowego, nie może przekraczać iloczynem swojej długości i szerokości 20 metrów kwadratowych. Pomost pływający nie może być jednak urządzeniem wodnym oraz obiektem pływającym równocześnie. W obu przypadkach do rejestracji pomostu konieczne jest uzyskanie odpowiedniego pozwolenia od Starosty. Dodatkowo jeżeli do realizacji pomostu niezbędne będzie usunięcie lub przycięcie roślinności porastającej brzeg i dno jeziora lub rzeki, oprócz pozwolenia wodnoprawnego inwestor będzie musiał uzyskać również pozwolenie na wycinkę lub usunięcia roślinności.

Related posts

Jakie utrudnienia stawiają inwestorom programy ochrony środowiska?

Kołdry wełniane, kto szczególnie powinien z nich korzystać?

Dlaczego dziecko powinno chodzić do przedszkola?

2 komentarze

Piotr Kwiecień 29, 2018 at 10:24 am

Pomost pływający jako urządzenie wodne w myśl przepisów Prawa wodnego i budowla – obiekt budowlany w myśl przepisów Prawa budowlanego.
Podstawy prawne: Ilekroć w ustawie Prawo budowlane (Art. 3.p.3) jest mowa o budowli – należy przez to rozumieć (…), budowle (…) hydrotechniczne,… . Ilekroć w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. (§ 3.) jest mowa o: 1) budowli hydrotechnicznej — rozumie się przez to budowle wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi z nimi związanymi, służące gospodarce wodnej oraz kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, w tym: …pomosty. A roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu dla pomostów o długości do 25m. Ilekroć w ustawie Prawo wodne jest mowa o: (Art. 16 p. 65) urządzeniach wodnych – rozumie się przez to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym: i) mury oporowe, bulwary, nabrzeża, mola, pomosty i przystanie. Na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne/zgłoszenie. Prawo wodne i Prawo budowlane nie różnicuje ani nie klasyfikuje pomostów wg żadnych kryteriów poza wielkościowymi od których zależy czy wymagają pozwolenia czy też jedynie zgłoszenia.
W odniesieniu do pomostów pływających Sąd Administracyjny we Wrocławiu Wyrokiem IISA/Wr 392/17 z dnia 12/12.2017r., przedstawia stanowisko, że w świetle uregulowań Prawa wodnego i Prawa budowlanego nie ulega wątpliwości, że budowa pomostu zgodnie z przepisami prawa wymaga zarówno uzyskania pozwolenia wodnoprawnego/zgłoszenia, jak pozwolenia/zgłoszenia na budowę. Wynika to między innymi z faktu zaklasyfikowania pomostów Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie do kategorii budowli hydrotechnicznych, które to obligatoryjnie z przepisów Prawa budowlanego stanowią obiekty budowlane. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w związku z wątpliwościami dotyczącymi organów właściwych w zakresie pomostów, przedstawił stanowisko (dotyczące wyłącznie tej wątpliwości) wskazując wojewodę, jako organ pierwszej instancji w sprawach obiektów i robót budowlanych hydrotechnicznych piętrzących, upustowych oraz regulacyjnych – obiekty budowlane wymienione w art. 82 ust. 3 pkt 2 u. P.b., z kategorii obiektów XXVII a Starostów, jako organy właściwe w stosunku do pomostów jako obiektów budowlanych hydrotechnicznych nie wymienionych w art. 82 ust. 3 pkt 2 u. P.b., zaklasyfikowanych w kategorii XXI obiektów budowlanych. Zaklasyfikowania przez Prawo budowlane pomostów jako budowli hydrotechnicznych do tej kategorii obiektów budowlanych, przesądza iż nie są one uznane za budowlami hydrotechniczne o charakterze piętrzącym, upustowym lub regulacyjnym. Błędnie odczytywane stanowisko GUNB, którego intencją było w tej informacji jedynie wskazanie organu kompetentnego w stosunku do pomostów jako budowli hydrotechnicznych a nie jakoby pomosty nie były budowlami hydrotechnicznymi w ogóle a nie tylko tymi wymienionymi (art. 82 ust. 3 pkt 2 jako piętrzące, upustowe i regulacyjne), prowadzi do błędnych decyzji sprowadzających się do wykonywania samowoli budowlanej przez Inwestorów/wykonawców. Starostowie są organami pierwszej instancji w sprawach robót budowlanych obiektów hydrotechnicznych nie będących budowlami hydrotechnicznymi piętrzącymi, upustowymi, regulacyjnymi, melioracji podstawowych a takimi są pomosty będące urządzeniami wodnymi w świetle Prawa wodnego i w świetle Prawa budowlanego będące budowlami hydrotechnicznymi innymi niż te wymienione w art. 82 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane!
Ustawodawca wymienił w Prawie budowlanym budowę pomostu (bez rozróżniania na pływające i stacjonarne) jako wymagającą pozwolenia/zgłoszenia. Uznanie pomostu jako budowli hydrotechnicznej będącej równocześnie obiektem budowlanym w świetle przepisów Prawa budowlanego wynika również z faktu iż pomost jest urządzeniem służącym do korzystania z zasobów wodnych. Pływający pomost nie jest co prawda trwale połączony z dnem za pomocą np. pali (choć są i takie konstrukcje), to jednak posiada elementy trwałego połączenia z dnem za pośrednictwem „martwych” kotwic. Jest to zatem obiekt stacjonarny, zaś konstrukcja pływająca umożliwia jedynie jego unoszenie na powierzchni lustra wody, bez stosowania podpór. Istotnym elementem pływającego pomostu jest ograniczenie jego pływalności ze względu na długość łańcuchów (linek) martwych kotwic, którymi są przytwierdzone do dna. WSA w Warszawie w Wyroku Sądu IV SA/Wa 2592/14 z dnia 06.05.2015r., w pełni podziela stanowisko, że powyższe właściwości pomostu pływającego uzasadniają uznanie go za urządzenie wodne w myśl uregulowań ustawy – Prawo wodne. Natomiast brak rozróżnienia pomostów na stałe i pływające jako urządzenia wodne, nie przesądza o klasyfikacji danego pomostu pływającego jako urządzenie wodne. Ważna bowiem jest funkcja jaką pełni, a jest ona taka jak pomostu, zaś technologia powstania pomostu nie może powodować, że nie jest to urządzenie wodne. Nieuprawniony jest też zarzut, ze względu na niemożliwość określenia w pozwoleniu wodnoprawnym obligatoryjnego elementu jakim jest określenie położenia urządzenia wodnego za pomocą współrzędnych geograficznych dyskwalifikuje pomost pływający jako urządzenie wodne. Otóż położenie pomostu pływającego może być oznaczone za pomocą współrzędnych geograficznych przez określenie położenia każdej z martwych kotwic. Do kotwic pomost pływający przytwierdzony jest za pomocą łańcucha lub linki i tak przytwierdzony do dna pomost pływający może wykonywać ruch praktycznie tylko w płaszczyźnie pionowej w celu utrzymania się na powierzchni wody. Zakres ruchu w płaszczyźnie poziomej jest ograniczony do nieistotnego obszaru, co nie stanowi przeszkody w lokalizacji przestrzennej obiektu czy też jakiejkolwiek trudności w jego odnalezieniu…
O trwałym bądź nietrwałym związaniu obiektu z gruntem, nie decyduje ani technologia wykonania fundamentów, ani możliwości techniczne przeniesienia tego obiektu w inne miejsce. Podstawowe znaczenie ma bowiem ustalenie, czy posadowienie jest na tyle trwałe, że opiera się czynnikom mogącym zniszczyć ustawioną na tym posadowieniu konstrukcję i zapewnia jej bezpieczeństwo. (Wyrok WSA w Lublinie IISA/Lu 979/17 z dnia 23.01.2018r. A zadaniem projektanta i dalej wykonawcy jest takie właśnie zaprojektowanie i wykonanie na podstawie projektu budowlanego każdego pomostu jako budowli hydrotechnicznej, niezależnie od jego specyfiki, charakteru i rodzaju. A tu, zgodnie z zapisami P.b. art. 5.1. każdy pomost jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając m inn. spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych dotyczących nośności i stateczności konstrukcji. To oznacza, że do pomostu pływającego zakotwionego przy użyciu „martwych” kotwic w gruncie/dnie mają zastosowanie przepisy Prawa budowlanego, w tym przepisy art. 28 w związku z art. 29-31 tej ustawy, z których wynika nakaz uzyskania – przed rozpoczęciem robót budowlanych – decyzji o pozwoleniu na budowę takiego obiektu. Jest to sytuacja, w której określony obiekt stanowi jednocześnie urządzenie wodne i obiekt budowlany, a w związku z tym na jego wykonanie wymagane jest pozwolenie wodnoprawne/zgłoszenie i pozwolenie na budowę/zgłoszenie budowlane. Tak orzekł WSA w Białymstoku w wyroku z dnia 21 stycznia 2016 r., sygn. akt II SAB/Bk 85/15. Z punktu widzenia pozwolenia wodnoprawnego nie ma znaczenia, w jakiej konstrukcji, technologii lub z jakich materiałów będzie wykonywane urządzenie wodne – tu pomost (każdy jako to urządzenie) gdyż te zagadnienia są przedmiotem projektu budowlanego i decyzji wydawanych na podstawie Prawa budowlanego. Na podstawie przepisów Prawa budowlanego przebiega również cały proces wykonywania i budowy w tym łączenia pływaków ze sobą i brzegiem, montażu konstrukcji i elementów wyposażenia a także, osadzania w dnie „martwych” kotwic i łączenia ich z elementami pomostu. W dalszej kolejności przebiega proces oddania w użytkowanie obiektu budowlanego a następnie jego utrzymania a także późniejszych remontów i w końcu rozbiórki. Nie budzi przy tym wątpliwości, że reguły kolizyjne zawarte w przepisach Prawa budowlanego oraz Prawa wodnego prowadzą do jednoznacznego wniosku, że w przypadku urządzenia wodnego, będącego jednocześnie obiektem budowlanym (jakim jest każdy pomost będący budowlą hydrotechniczną), zastosowanie będą miały przepisy obu tych ustaw. W Prawie budowlanym nie ma przepisu, który wyłączałby stosowanie przepisu art. 48 i art. 49b (tej ustawy) w odniesieniu do obiektu budowlanego będącego jednocześnie urządzeniem wodnym, a w Prawie wodnym nie ma przepisu, z którego wynikałoby, że zastosowanie Prawa wodnego wyłącza zastosowanie art. 48 lub art. 49b Prawa budowlanego. Jeśli Inwestor nie dopełni formalności uzyskania przewidzianych prawem pozwoleń/zgłoszeń, należy zastosować procedurę wynikającą z art. 49b Prawa budowlanego (skutkujące rozbiórką/legalizacją). W związku z tym właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę. A w przypadku gdy budowa pomostu, jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego oraz nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem, organ nadzoru budowlanego
Z powyższych przepisów wynika, że nakaz rozbiórki nie jest orzekany bezwzględnie, w tym znaczeniu, że stwierdzenie przez organ samowoli budowlanej, prowadzi bezpośrednio do nałożenia na stronę obowiązku rozbiórki obiektu budowlanego. Przed orzeczeniem rozbiórki organ nadzoru budowlanego ma obowiązek zbadania, czy w myśl obowiązujących przepisów prawa, legalizacja danego obiektu budowlanego jest dopuszczalna. W przypadku jednak, kiedy obiekt narusza przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie dalszych czynności przewidzianych w procedurze legalizacyjnej jest niedopuszczalne, a wówczas zakończenie postępowania administracyjnego następuje poprzez wydanie decyzji o nakazie rozbiórki.
Na zakończenie istotna informacja wynikająca z Prawa wodnego, które stanowi, że Właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wód podziemnych znajdujących się w jego gruncie. Prawo to nie przewiduje i nie uprawnia do wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganej zgody wodnoprawnej (w formie pozwolenia/zgłoszenia). Dalej tak samo zastosowanie mają przepisy Prawa budowalnego i w ten sam sposób pomosty będące urządzeniami wodnymi i tym samym budowlami hydrotechnicznymi jako obiektami budowlanymi wymagają aby przed rozpoczęciem budowy dokonać zgłoszenia lub uzyskać decyzję pozwolenie na budowę.

Wyjaśnienie przepisów Prawa, dotyczących pomostów pływających dokonane przeze mnie, nie stanowi wykładni prawa i nie jest wiążące dla organów administracji publicznej orzekających w sprawach indywidualnych. Wyjaśnienie zawiera odniesienie się do przepisów NSA, PINB I GUNB wskazując wytyczne, którymi powinni (moim zdaniem) kierować się uczestnicy procesu budowlanego oraz właściwe organy.

Piotr Olechnowski

Reply
Aga Sierpień 9, 2018 at 11:20 am

Dziękuję. Bardzo przydatny komentarz. A do kogo można zgłosić podejrzenie wykonania pomostu bez wymaganych pozwoleń/ zgłoszeń?

Reply

Leave a Comment